November holidays: Rules out

There are three holidays in the month of November, the subject of the latest advisory of the labor department prescribing proper payment of wages for private sector workers nationwide.

In Labor Advisory No. 11 issued by Labor Secretary Silvestre Bello III, employers are reminded to observe and implement the proper payment of wages to their workers during the observance of All Saints Day and All Souls Day on November 1 and 2, respectively, and Bonifacio Day on November 30.

The advisory is pursuant to presidential Proclamation No. 555 declaring November 1 and 2 as special non-working holiday, and November 30 as regular holiday in commemoration of the birthday of revolutionary hero Andres Bonifacio.

To guide employers and workers in the computation of proper wages during the holidays, the following rules were prescribed:

For November 1, and 2 special non-working holidays, the following payment of wages should be observed:

If the employee did not work, the “no work, no pay” principle shall apply, unless there is a favorable company policy, practice, or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on a special day.

While, for work done during the special day, the workers shall be paid an additional 30 percent of their daily rate on the first eight hours of work. [(Basic wage x 130%) + COLA)];

For work done in excess of eight hours (overtime work), the workers will be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day. (Hourly rate of the basic wage x 130% x 130% x number of hours worked).

For work done during a special day that also falls on the workers’ rest day, they shall be paid an additional 50 percent of their daily rate on the first eight hours of work, [(Basic wage x 150%) + COLA)]; and

For work done in excess of eight hours (overtime work) during a special day that also falls on the workers’ rest day, they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day, (Hourly rate of the basic wage x 150% x 130% x number of hours worked).

While for November 30, a regular holiday, employers should implement the following pay rules:

If the employee did not work, he or she shall be paid 100 percent of his or her salary for that day [(Basic wage + COLA) x 100 percent]; however, if the employee worked on the said holiday, he or she shall be paid 200 percent of his or her regular salary for that day for the first eight hours [(Basic wage + COLA) x 200 percent].

In addition, if the employee worked in excess of 8 hours (overtime work), he or she shall be paid an additional 30 percent of his or her hourly rate on said day (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

If the employee worked during a regular holiday that also falls on his or her rest day, he or she shall be paid an additional 30 percent of his or her daily rate of 200 percent [(Basic wage + COLA) x 200 percent] + [30 percent (Basic wage x 200 percent)].

Furthermore, if the employee worked in excess of 8 hours (overtime work) during a regular holiday that also falls on his or her rest day, he or she shall be paid an additional 30 percent of his or her hourly rate on said day (hourly rate of the basic wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked). #Paul Ang

=======================================================

Panuntunan ng pasahod para sa November holidays, inilabas

Mayroong tatlong holidays sa buwan ng Nobyembre na siyang paksa ng advisory ng Department of Labor and Employment na nagtatakda ng tamang pagbabayad ng suweldo para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa.

Sa Labor Advisory No. 11 na inisyu ni Labor Secretary Silvestre Bello III, pinaalalahanan ang mga employer na sundin at ipatupad ang tamang pasahod sa kanilang manggagawa sa paggunita sa All Saints Day at All Souls Day sa Nobyembre 1 at 2, at sa Bonifacio Day sa Nobyembre 30.

Alinsunod ang advisory sa Presidential Proclamation No. 555 na nagdedeklara sa Nobyembre 1 at 2 bilang special non-working holiday, at Nobyembre 30 bilang regular holiday para sa pag-alala sa kaarawan ng revolutionary hero na si Andres Bonifacio.

Upang gabayan ang mga employer at manggagawa para sa tamang pagkalkula ng suweldo sa mga nasabing holiday, itinatakda ang mga sumusunod:

Para sa Nobyembre 1 at 2 na special non-working holiday, ang mga sumusunod ay dapat sundin:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang patakaran na ‘no work, no pay’ ang dapat gamitin maliban lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays.

Ang patakaran para sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho, dapat bayaran ang empleado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras o [(Arawang Sahod x 130%) + COLA].

Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring araw ng pahinga ng empleado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang walong oras, o [(Arawang sahod x 150%) + COLA].

Samantalang para sa trabaho na mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita, o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para naman sa Nobyembre 30, isang regular holiday, dapat ipatupad ng mga employer ang mga sumusunod na panuntunan sa pasahod:

Kapag ang empleyado ay hindi nagtrabaho, babayaran pa rin siya ng 100 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw, gayundin ng kanyang Cost of Living Allowance [(Arawang suweldo + COLA) x 100%];

Kapag pumasok naman ang empleyado sa trabaho, babayaran siya ng 200 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw para sa unang walong oras ng trabaho, gayundin ng kanyang COLA [(Arawang suweldo + COLA) x 200%].

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho nang lagpas sa walong oras, babayaran siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x bilang ng oras na tinrabaho).

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho at nataon na ang mga araw na ito ay kanyang day-off o rest day, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang suweldo + COLA) x 200%] + [30% (Arawang suweldo x 200%)];

Sakali namang mataon na day-off ng empleyado at nagtrabaho siya ng overtime, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x 130% bilang ng oras na tinrabaho).

Source: http://www.pna.gov.ph/